بانک ملی 

شماره حساب

0102508127005

شماره کارت

6037-9972-2326-2842

بانک ملت 

شماره حساب

1734817369

شماره کارت

6104-3378-7347-4868

به نام امین متین